GDPR

SC VETECO INTERSERVICES SRL

Stimaţi colaboratori şi utilizatori,

Va informam că, începand cu data de 25.05.2018, a intrat in vigoare Regulamentul UE nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi  Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), potrivit caruia orice persoană fizică are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Termenii utilizati in cuprinsul Regulamentului nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, au urmatoarele semnificații:

- date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

- prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

- operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

- terţ - înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

- destinatar - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărorali se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

- consimţământ al persoanei vizate - înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul legii, prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Orice persoană care acționează sub autoritatea societății noastre sau a persoanei împuternicite, inclusiv persoana împuternicită, care are acces la datele cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât în baza intrucțiunilor noastre și cu respectarea confidențialității datelor, asumându-și răspunderea pentru orice transfer ilegal de date în cadrul unei rețele, pentru orice pierdere, dezvăluire, acces neautorizat sau altă formă de prelucrare ilegală a acestora.

În scopul protejarii datelor cu caracter personal, la nivel intern, sunt desfășurate activități care vizează creșterea gradului de conștientizare a angajaților care lucrează cu datele cu caracter personal, prin adoptarea unor măsuri printre care se regăsesc:

- informarea superiorilor cu privire la orice suspiciune de încălcare a securității datelor, sau de accesare a conturilor de serviciu;

- păstrarea confidențialității conturilor și parolelor de acces la sisteme și aplicații, schimbarea parolelor atribuite automat de către administrator după prima autentificare cu una care să respecte un anumit număr de caractere, respectarea valabilității parolelor și schimbarea lor la intervale de timp prestabilite;

- blocarea ecranelor calculatoarelor atunci când nu sunt utilizate;

- să nu acceseze, să intervină sau să modifice informațiile care nu fac obiectul activității lui;

- să respecte procedurile existente în cadrul societății cu privire la utilizarea sistemelor I.T. și de telecomunicații.

Deși orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată numai cu acordul persoanei vizate, vă informăm că nu este necesară obținerea consimțământului dvs. în următoarele situații:

- când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract;

- când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate;

- când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;

- când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;

- când prelucrarea privește datele obținute din documente accesibile publicului, conform legii;

- când prelucrarea este facută exclusiv în scopuri statistice, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

In acest sens, in temeiul prevederilor legale, ne obligăm:

- să colectăm doar datele strict necesare serviciilor potrivit obiectului de activitate al societăţii şi specificul acestei activităţi, respectiv COD CAEN 4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice şi activităţilor secundare potrivit codificării CAEN, astfel cum acestea au fost înregistrate la Ministerul Justiţiei-O.N.R.C;

- să prelucrăm aceste date cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;

- să revizuim sau să completăm informațiile furnizate de dumneavoastră ori de câte ori este necesar sau ne solicitați acest lucru;

- să stocăm aceste date, cu respectarea confidențialității și securității prelucrării, pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare prevăzute de legislație pentru diferitele categorii de documente;

- să ne asigurăm că persoanele împuternicite nouă își cunosc obligațiile și responsabilitățile privind asigurarea protecției acestor date, precum și că acestea sunt prelucrate doar în baza instrucțiunilor noastre, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens.

În calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare și acces, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și informații despre activitățile de prelucrare a acestora.

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau inexacte.

Dreptul la ștergerea datelor si implicit ca aceste date sa numai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care v-ati retras consimțământul pentru prelucrare sau în cazul în care va opuneti prelucrării datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării in cazul în care contestati exactitatea datelor.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat;

Dreptul de opoziție, respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, în scop de marketing direct (pentru promovarea serviciilor/ soluțiilor operatorului).

Dreptul de a depune plangere ce presupune ca în situaţia în care considerati că datele nu au fost prelucrate conform legii sa puteti depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere oricand a consimțământului în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimtamantul dumneavoastra, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Compania păstrează informațiile personale colectate pe perioada de desfășurare a activității societății utilizând politici și proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securității acestor date. 

Întrebările cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi adresate Responsabilului desemnat pentru protecţia datelor prin e-mail la adresa [email protected].


În caz de nevoie, colaboratorii si utilizatorii precum si orice persoana vizata, ale căror date sunt prelucrate de către compania noastră , se pot adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.SC VETECO INTERSERVICES SRL